Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
42

III RC 186/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Mrągowie

Data orzeczenia: 2016-08-01

Data publikacji: 2016-08-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygnatura akt III RC 186/15 UZASADNIENIE Z. Z. (1) wniosła o ustalenie, że pozwany T. S. jest ojcem małoletniego W. Z. , urodzonego dnia (...) w O. , którego miejscem zamieszkania będzie każdorazowo miejsce zamieszkania matki i będzie on nosił jej nazwisko oraz powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnim matce z jednoczesnym ograniczeniem władzy rodzicielskiej ojca do współdecydowania o wyjazdach zagranicznych syna na okres przekraczający 2 miesiące. Dodatkowo w imieniu małoletn
Czytaj więcej»

III RC 158/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Mrągowie

Data orzeczenia: 2015-12-02

Data publikacji: 2015-12-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygnatura akt III RC 158/ 15 UZASADNIENIE A. T. (1) działająca w imieniu małoletniej L. K. wniosła o zasądzenie alimentów w kwocie po 700 zł miesięcznie od pozwanego R. K. . W uzasadnieniu podała, że pozwany nie interesuje się dzieckiem , nie łoży na jego utrzymanie . Strony rozstały się kilka miesięcy temu . Ojciec dziecka ma już inna kobietę z którą mieszka . Wskazała , że pozwany ma stałą pracę , natomiast powódka siebie i dziecko utrzymuje z zasiłku dla bezrobotnych . Pozwany w odpowiedzi na
Czytaj więcej»

III RC 167/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Mrągowie

Data orzeczenia: 2015-12-10

Data publikacji: 2015-12-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III RC 167/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Mrągowie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący SSR Sylwia Jaroszewska Protokolant st.sekr.sądowy Edyta Wetzel po rozpoznaniu w dniu 10 grudnia 2015 r. w Mrągowie sprawy z powództwa S. S. przeciwko I. S. o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego powództwo oddala.
Czytaj więcej»

II K 25/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Mrągowie

Data orzeczenia: 2016-03-08

Data publikacji: 2016-03-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości, wymiar kary i środków karnych.
Sygn. akt IIK 25/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 marca 2016 r. Sąd Rejonowy w Mrągowie II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Patrycja Abel-Mordasewicz Protokolant: st. sekr. sądowy Marzena Białocerkowiec przy udziale Prokuratora R. . T. Ś. po rozpoznaniu w dniu 8 marca 2016 r. sprawy J. G. syna S. i R. z domu G. , ur. (...) w miejscowości B. , oskarżonego o to, że: W dniu 13 listopada 2015 roku na drodze publicznej w ruchu lądowym w miejscowości S. na ul. (...) pro
Czytaj więcej»

III RC 158/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Mrągowie

Data orzeczenia: 2015-11-24

Data publikacji: 2015-12-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III RC 158/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 listopada 2015 r. Sąd Rejonowy w Mrągowie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący SSR Sylwia Jaroszewska Protokolant stażysta Małgorzata Bielińska po rozpoznaniu w dniu 23 listopada 2015 r. w Mrągowie sprawy z powództwa A. T. działającej w imieniu L. K. przeciwko R. K. o alimenty I zasądza od pozwanego R. K. na rzecz małoletniej L. K. alimenty w kwocie po 400 /czterysta/ zł miesięcznie pła
Czytaj więcej»

III RC 59/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Mrągowie

Data orzeczenia: 2015-10-12

Data publikacji: 2015-12-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III RC 59/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 października 2015 r. Sąd Rejonowy w Mrągowie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący SSR Sylwia Jaroszewska Protokolant stażysta Małgorzata Bielińska po rozpoznaniu w dniu 12 października 2015 r. w Mrągowie sprawy z powództwa K. N. przeciwko N. N. O ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego I utrzymuje w całości wyrok zaoczny wydany przez Sąd Rejonowy w Mrągowie w dniu 28 maja 2015 ro
Czytaj więcej»

III RC 167/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Mrągowie

Data orzeczenia: 2015-12-28

Data publikacji: 2015-12-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III RC 167/15 UZASADNIENIE Powód S. S. wniósł o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego wobec pozwanej I. S. ustalonego wyrokiem Sądu Rejonowego w Mrągowie z dnia 27 listopada 2014 roku w sprawie III RC 210/14. W uzasadnieniu podniósł, że od daty wydania orzeczenia jego sytuacja materialna i zdrowotna uległa pogorszeniu i nie jest już w stanie płacić alimentów na żonę, która znajduje się w znacznie lepszej kondycji finansowej. W odpowiedzi na pozew pozwana I. S. wniosła o oddal
Czytaj więcej»

V C 76/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Mrągowie

Data orzeczenia: 2015-05-28

Data publikacji: 2015-12-01

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: W ocenie Sądu I Instancji powód twierdził nietrafnie, że prawo do rzetelnego procesu sądowego, będące elementem prawa do sądu, przewidzianego art. 6 ust. 1 konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r. (Dz.U. z 1993r Nr 61, poz. 284) i art. 45 ust. 1 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, należy zaliczyć do kategorii dóbr osobistych objętych art. 23 k.c. Sąd aprobuje przeważający w doktrynie i judykaturze pogląd, że dobra osobiste ujmowane są w kategoriach obiektywnych jako wartości o charakterze niemajątkowym, ściśle związane z człowiekiem, decydujące o jego bycie i pozycji w społeczeństwie, powszechnie uznane i akceptowane przez system prawny, będące wyrazem odrębności fizycznej i psychicznej oraz możliwości twórczych. Ścisłe związanie tych wartości - zespołu cech właściwych człowiekowi, stanowiących o jego walorach - z jednostką ludzką wskazuje na ich bezwzględny charakter, towarzyszący człowiekowi przez całe życie, niezależnie od sytuacji, w jakiej znajduje się w danej chwili.
Sygn. akt: V C 76/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 maja 2015 r. Sąd Rejonowy w Mrągowie V Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w B. w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Andrzej Łotowski Protokolant: st. sekr. sądowy Bogusława Milewska po rozpoznaniu w dniu 28 maja 2015 r. na rozprawie sprawy z powództwa W. P. przeciwko Skarbowi Państwa - Prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie o zapłatę 1. oddala powództwo; 2. odstępuje od obciążania powoda kosztami procesu. Sygn. akt. V
Czytaj więcej»

V C 723/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Mrągowie

Data orzeczenia: 2015-02-11

Data publikacji: 2015-12-01

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: V C 723/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 lutego 2015 r. Sąd Rejonowy w Mrągowie V Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w B. w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Ewa Sotko - Polak Protokolant: Iwona Bałdyga po rozpoznaniu w dniu 11 lutego 2015 r. w Biskupcu na rozprawie sprawy z powództwa R. A. przeciwko Funduszowi (...) Sp. z o. o. z siedzibą w W. o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności Oddala powództwo UZASADNIENIE Pozwem z dnia 28 października 20
Czytaj więcej»

V C 690/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Mrągowie

Data orzeczenia: 2015-05-26

Data publikacji: 2015-12-01

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: W ocenie Sądu powództwo wzajemne pozwanego o zwrot nakładów jest przedwczesne, gdyż powód wzajemny do chwili wyrokowania w niniejszej sprawie nie wydał pozwanemu wzajemnemu nieruchomości gruntowej nr 41/2 położonej w miejscowości K...Sąd w pełni podziela w tym miejscu stanowisko Sądu Najwyższego w tej kwestii, iż najemca, który dokonał nakładów na wynajmowaną rzecz, nie może dochodzić ich zwrotu od wynajmującego na podstawie przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu, lecz wyłącznie na podstawie przepisów normujących stosunki najmu; roszczenia jego z tego tytułu przedawniają się z upływem roku od dnia zwrotu rzeczy (art. 677 k.c.), niezależnie od tego, czy chodzi o nakłady konieczne, czy też użyteczne ( wyrok SN z dnia 04 listopada 1980 r., sygn. akt IICR 394/08).
Sygn. akt: V C 690/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 maja 2015 r. Sąd Rejonowy w Mrągowie V Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w B. w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Andrzej Łotowski Protokolant: st. sekr. sądowy Aneta Rozberg po rozpoznaniu w dniu 14 maja 2015 r. na rozprawie sprawy z powództwa D. P. S. P. przeciwko A. O. Wydanie nieruchomości 1 Nakazuje pozwanemu A. O. , aby wydał powodom D. P. i S. P. własność nieruchomości położonej w K. , składającej się z
Czytaj więcej»